Een accommodatie zoeken

Sluiten
Wat zoekt u?
Sluiten

Ten eerste, wordt het veen als schakel over de grenzen gezien; veen als ruimte voor natuur. Er wordt gestreefd naar natuur- en landschapsbescherming en herstel. Het veenlandschap ziet eruit als een mozaïek van door de natuur en door de mens gevormde delen van een puzzel. Waardevolle veengebieden die niet stoppen bij de grens. De diversiteit aan vervening, landschapsstructuren en landgebruik van dit unieke natuurlandschap moeten behouden blijven. Het karakteristieke landschap met zijn veengronden en turfwinningspercelen blijft behouden en maakt dat mensen zich met het Natuurpark kunnen identificeren. Het Natuurpark brengt de geschiedenis tot leven en stimuleert op actieve wijze de toenadering tussen twee culturen die door de staatsgrenzen van elkaar zijn gescheiden. Een belangrijke focus van het ontwikkelingsplan van het Natuurpark is de bescherming van de enorme rijkdom aan variëteiten, omdat het natuurgebied (en landschap) het belangrijkste element is, en een uniek selling point. Onder de noemer ‘natuurherstel’ valt het herstel van het hoogveen in het Bargerveen, door middel van de ontwikkeling van bufferzones en een grenskade. Deze maatregelen worden ondersteund door grootschalige begrazing met schapen en runderen. In het Griendtsveengebied in Weiteveen, op de zuidelijke grens van het Bargerveen, wordt een schaapskooi gebouwd voor deze landschapbeschermers. Meer informatie over de schaapskooi en de ontwikkeling van de bufferzone in het Bargerveen, is te vinden onder de desbetreffende subrubrieken.

Ten tweede is het Internationaal Natuurpark een grenzeloos natuur- en recreatiegebied; veen als belevingsruimte en recreatie. Je kan letterlijk grenzeloos genieten van de unieke natuur en cultuur in het Natuurpark Moor - Veenland; het veen stopt immers niet bij de landsgrens. Het  Natuurpark zet in op natuurontwikkeling, actieve natuurbeleving en recreatie en op duurzaam bodemgebruik. Het doel is de ontwikkeling van een uniform, grensoverschrijdend bezoekersinformatiesysteem via het gedecentraliseerde informatienetwerk van "Veenpoorten". Een hoogwaardig, multifunctioneel, grensoverschrijdend netwerk van vrijetijdspaden verbindt de gemeenschappen in het ontwikkelingsgebied van het International Natuurpark Moor - Veenland met elkaar. Tweetalige informatie en barrièrevrije bezienswaardigheden maken het natuurpark tot een hoogwaardige en populaire bestemming voor vrije tijd en recreatie.

Ten derde zorgt de heide voor een grenzeloze toekomst - de heide als leef- en economische ruimte. De combinatie van landbouw en natuurbehoud, de bevordering van duurzame regionale ontwikkeling en de ontwikkeling van woongebieden door de duurzame bescherming van kernlocaties leiden tot een versterking van de regionale identiteit. Van centraal belang hierbij zijn een zekere basisvoorziening, de structurele infrastructuur, een sociaal en cultureel leven en goede lokale productieomstandigheden. Het Internationale Natuurpark Moor - Veenland wordt gekenmerkt door een stevig verankerde regionale identiteit van zijn bewoners en een hoge levenskwaliteit. De onderlinge samenhang tussen generaties en bevolkingsgroepen en liefde voor tradities zijn kenmerkend voor het leven in de dorpen en plaatsen in het veen. De landbouw is een belangrijke economische sector en de regio is ook populair vanwege de gunstige ligging aan de grens, de goed ontwikkelde infrastructuur en de technische kennis. Om de economische aantrekkelijkheid van de regio te behouden, zal het INTERREG-project "Grenzeloos Veen" ook innovatieve beheersmogelijkheden onderzoeken door middel van de zogenaamde paludicultuur ("natte landbouw" in het veen) in natuurparkgebieden.  Tegelijkertijd is het belangrijk om nauwkeurige kennis te krijgen van de afstanden van het grondwater in bepaalde gebieden. Op basis hiervan kunnen waterbeheersmaatregelen worden ingezet om problemen met te hoge waterstanden in woongebieden en op landbouwgrond specifiek tegen te gaan.

De drie hierboven geschetste ontwikkelingsdoelstellingen resulteren in 7 concrete projecten. Deze zullen tussen 2016 en 2019 worden uitgevoerd:

  • Ontwikkling van een bufferzone in het Bargerveen
  • Nieuwbouw van een schaapskooi bij het Bargerveen
  • Ontwatering Twist
  • Paludicultuur
  • Gedecentraliseerd informatienetwerk Veenpoorten
  • Uniform geschakelde vrijetijdspaden
  • Aaneensluiten van gemeentes bij het Internationale Natuurpark Moor - Veenland